Brev med anledning av Hans Ögrens anmälan om ändring av mitt avloppssystem ställt till Lasse Hagerö miljö och hälsoskyddsinspektör i Kristinehamns kommun

 

Kristinehamn den 2 november 2006

 

Miljö och hälsoskyddsinspektör

Lasse Hagerö

 

Ni kontaktade mig på min mobiltelefon och upplyste mig att Ni kommer att genomföra en platsbesiktning av mitt avloppssystem på grund av en anmälan från en person. Vis av tidigare erfarenhet gällande vem som kunde ha intresse av mitt avloppsystem föll tankarna omedelbart på Hans Ögren.

På min raka fråga bekräftade Ni att anmälaren var Hans Ögren.

 

Jag ställer frågan varför den amerikanske medborgaren och i amerika huvudsakligen boende Hans Ögren har intresse av mitt avloppssystem?

 

Ni uppgav vid samma telefonsamtal att Ni kände till tidigare ärenden där Hans Ögren via vår komunanställde 1:e byggnasinspektör ställt krav på skötseln av min fars och numera min fastighet.

 

Jag berättade att vi sedan lång tid tillbaka tvingats till advokathjälp i vårt försvar mot Hans Ögrens angrepp som sker med hjälp av oss komuninnevånare anställd personal som verktyg.

 

Jag informerade Er om att jag av mot bakgrund av dessa fakta fäster stor vikt vid att all dokumentation skall finnas på ett sätt som är juridiskt hållbar.

 

Ni Lasse Hagerö har som miljö och hälsoskyddsinspektör fått in en anmälan och hanterar den uppenbarligen efter regelboken. Jag möter Er då på samma villkor.

 

2006-10-25 erhåller jag ett brev från Er där Ni informerar mig om att miljö och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att besikta avloppsanläggningen 2006-11-07 klockan 09:00. I Ert brev har namnet på anmälaren som uppgavs vid vårt första telefonsamtal fallit bort och ersatts av ”närboende”. Den tidigare uppgivna anmälarens stora nybyggda sommarbostad finns ca en kilometer norr om min fastighet i riktning in mot staden. Anmälaren är inte ägare till någon fastighet i närområdet.

 

 

Jag begärde vid vårt första telefonsamtal att Ni till mig skulle översända all dokumentation i ärendet.

 

Till mig har från Er skickats ett tillståndbevis för en anläggning utgörande en slamavskiljare om minst 1100 liter våtvolym med efterföljande infiltration för BDT samt en sluten tank för WC om 3000 liter.

 

Jag har svårt att se hur vi ska se en förändring utifrån den här informationen.

 

Ni begär uppenbarligen att slentrianmässigt få flanera runt på min fastighet med Ert myndighetsutövande med stöd av Miljöbalken 28 Kap.1§.

Jag kan inte godkänna detta och kommer att utan dröjsmål lämna ärendet till tingsrätten för bedömning om Ni genomför Ert annonserade platsbesök.

Jag förväntar mig en seriös och juridiskt hållbart behandling av mitt ärende och förväntar mig att Ni, till mig, skickar kopior av hela anläggningen i dess godkända utförande. Ritningar eller skisser som vi kan ha till stöd vid platsbesiktningen och som är vårt utgångsläge varifrån en ändring är anmäld. Jag förväntar mig att få informationen som anmälaren lämnat om förändringen så att vi kan kontrollera om så är fallet.

Jag ber dig att begrunda Miljöbalken 28 Kap. 6§.

Fram till att denna dokumentation finns i min hand och har begrundats så finner jag en platsbesiktning som obefogat och därtill även kränkande.

 

Jag förväntar mig att ärendet nu möter full diskretion och att ingen återapportering till Hans Ögren om händelseutvecklingen sker

 

 

…………………………….

 

Bengt Eklund

Vålösundsvägen 152

681 52 Kristinehamn