Kristinehamns kommun

Tekniska Förvaltningen

Fastighetschefen Johan Ljung

681 84 KRISTINEHAMN

 

 

 

Karlstad den 2 september 2005

 

 

Ang Skäringsbol 1:6 och Rönneberg 1:16 m fl fastigheter

 

På uppdrag av Bengt Eklund, ägare av Skäringsbol 1:6 och Rönneberg 1:16, får jag anföra följande.

 

Inledningsvis upplyser jag att jag har biträtt Bengt Eklund i det mål vid fastighetsdomstolen, vari det bildades en gemensamhetsanläggning avseende tillfartsväg till Skäringsbol 1:8, 1:9, 1:16 samt 1:18. Jag har därför tämligen god insyn i vad som förevarit i dessa avseenden och hur fastigheterna är belägna.

 

Jag har också under sommaren besökt Bengt Eklund och sett att bostadshuset på Skäringsbol 1:18 idag är borta och ersatt med en väg från Vålösundsvägen och upp österut. Nämnda tillfartsväg har givits en anslutning till den väg – ”gemensamhetsvägen”- som var föremål för rättegången i fastighetsdomstolen. Idag är därför förhållandena sådana att Skäringsbol 1:6/Rönneberg 1.16 på alla fyra sidor är omgiven av vägar, vilket inte är en särskild trevlig situation för den som bebor fastigheten. I sammanhanget passar jag på att inflika att en av bevekelsegrunderna för Lantmätaren att bifalla den gjorda ansökan om gemensamhetsanläggning var just att undvika att det skulle dras en väg längs Skäringsbol 1:6:s södra gräns, vilket Lantmätaren då bedömde som olämpligt, eftersom fastigheten då skulle bli kringränd av vägar och anses som olämpligt ur fastighetsbildningssynpunkt.

 

I vart fall råder idag – efter inrättande av gemensamhetsanläggningen, upphävande av servitut och nybyggnation av väg – en mindre lämplig och rättsligt oklar situation avseende vägarna i området. Detta enligt följande.

 

Före anläggningsbeslutet fanns det upplåtna avtalsservitut – belastande Skäringsbol 1:6 och till förmån för Skäringsbol 1:8, 1:9 och 1:16 – varigenom nämnda fastigheter hade rätt till väg över Skäringsbol 1:6 (ej belastande Rönneberg 1:16) och ned till Vålösundsvägen. Dessa servitut är nu upphävda. Istället tillskapades genom anläggningsbeslutet en gemensamhetsanläggning, genom vilken anläggningsbeslut det upplåtits mark/utrymme på Rönneberg 1:16 och Skäringsbol 1:6 för vägändamål, vilket mark/utrymme i norra ändan börjar vid gamla Magasinsvägens södra vägkant och slutar (södra ändan) vid gränsen mellan Skäringsbol 1:16 och Skäringsbol 1:18. Någon rätt för de i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheterna att nyttja den del av gamla Magasinsvägen som ligger på Rönneberg 1:16 uppläts dock inte i anläggningsbeslutet. Någon sådan rätt har inte heller tidigare blivit upplåten. Fastigheterna Skäringsbol 1:8, 1:9, och 1:16 äger sålunda inte nyttja Magasinsvägen för sina transporter till och från fastigheterna. De har därför istället att nyttja den nyanlagda vägen på 1;18 för att ta sig ned till Strandvägen.

 

Såvitt avser gamla Magasinsvägen och förhållandena rörande Rönneberg 1:16 finns det vidare andra rättsliga oklarheter. Det har upplåtits servitut gällande väg på Rönneberg 1:16 till vissa av de fastigheter, vars ägare idag nyttjar gamla Magasinsvägen. Dock finns det andra fastigheter längs vägen som inte har förmånen av detta vägservitut och som därför inte har någon rätt till väg överhuvudtaget. Såvitt vidare kan förstås kommer det längre österut längs gamla Magasinsvägen att bli ytterligare byggnationer på fastigheter, vilka fastigheter inte heller idag har någon rätt till väg. Även här finns det sålunda problem att hantera.

 

Slutligen är det inte heller alldeles lyckat ut trafiksäkerhetssynpunkt med den trafik som idag löper på gamla Magasinsvägen. Vägens anslutning till Strandvägen ligger bakom ett uthus och är sikten skymd när man kommer norrifrån. Än vidare är det alltid ett egenvärde att hålla nere antalet av/tillfartsvägar till en allmän väg när det gäller trafiksäkerheten. Samt har – som redan nämnts – Skäringsbol 1:6/Rönneberg 1:16 idag blivit helt inringande av bilvägar, vilket inte befrämjar boendemiljön.

 

Bengt Eklund gör gällande att trafiksituationen – i alla delar – idag inte är acceptabel och att det måste tillskapas bättre vägar/lösningar inom området. Bengt Eklund gör vidare gällande att det är kommunen som har att svara för att bättre lösningar tillskapas.

 

Bengt Eklund hyser uppfattning att den mest ändamålsenliga lösningen på trafiksituationen är att gamla Magasinsvägen inte längre får löpa ned till Strandvägen. Det bästa för alla parter vore om trafiken på gamla Magasinvägen framgent istället får löpa på den mark/väg som idag är upplåten på Rönneberg 1:16 och Skäringsbol 1:6 (”gemensamhetsvägen”) och ut till den nya vägen på Skäringsbol 1:18 (och att således anslutningen mellan gamla Magasinsvägen och Vålösundsvägen tas bort där anslutningen är belägen idag). Vid sådant förhållande så slipper Skäringsbol 1:6 få trafik på alla sina sidor, utrymme frigörs på Rönneberg 1:16 för annat än vägändamål och antalet korsningar på Vålösundsvägen minskar och särskilt kan den idag delvis skymda väganslutning stängas igen. Till yttermera visso kan de rättsliga frågorna som rör tillgängligheten för olika fastighetsägare via väg över Rönneberg 1:16 också slutlig lösas genom att dessa släpps in i den gemensamhetsanläggning som idag har tillskapats. Gemensamhetsanläggningen kunde lämpligen utökas till att omfatta – förutom det område som den idag omfattar – även området från ”gemensamhetsvägens” anslutning vid gamla Magasinsvägen och österut så lång som vägen idag löper. Det skulle vid sådant förhållande bringas ordentlig ordning i vägfrågan.

 

Bengt Eklund är beredd att upplåta utrymme på sina fastigheter så att det han föreslår i vägfrågan också kan genomföras. Fråga blir då närmast om att utöka gemensamhetsanläggningen och – för honom – släppa till ytterligare mark på Rönneberg 1:16.

 

Bengt Eklund ber Dig och kommunen överväga om inte det han föreslår även ur kommunens synpunkt är ett ändamålsenligt sätt att hitta en god lösning på vägfrågorna inom området.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Björn Larsson